Bezbariérovost města

 

 

 

 

 

 

 • Počet obyvatel, kteří mají sníženou schopnost pohybu či orientace (i krátkodobě - matky s kočárky, senioři), je odhadován na 1/3 populace.
 • Trend omezování spojů MHD a veřejné dopravy kvůli poklesu zájmu a z finančních důvodů snižuje dopravní dostupnost.
 • Vláda ČR v usnesení č. 292 (ze dne 26.3.2008), článku IV., „doporučuje krajským a místním samosprávám aktivně se podílet na tvorbě bezbariérového prostředí podle aktualizovaného Programu mobility tam, kde mají majetkový podíl“ (Programem mobility je zde myšlen Národní rozvojový program mobility pro všechny).

 

 • Generel bezbariérovosti je programový dokument k rozhodování o investicích směřujících k odstranění bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Součástí podrobné dokumentace je i audit bezbariérovosti. Obdržíte komplexní a přesné informace o stavu komunikací a budov z pohledu přístupnosti, vyznačená riziková místa a návrh na odstranění bariér.
 • Generel bezbariérovosti je součástí „záměru bezbariérové trasy“, respektive žádosti o dotaci z Programu mobility a může tak posunout k realizaci cíle stanovené v rámci komunitního, strategického či investičního plánu města.
 • Bezbariérové užívání je ukotveno i ve stavebním zákonu (§ 2 odst. 2 písm. "e" zákona č. 183/2006 Sb.)

 

 • Mapy a mapové aplikace doplněné o symboly (bez)bariérovosti výrazně usnadní hendikepovaným plánování pohybu po městě. Prostorový přehled o možnostech kudy se vyhnout bariérám a kde s nimi naopak počítat povede k větší ochotě cestovat, což bude mít za následek častější začleňování hendikepovaných do společnosti. Lepší orientace těchto osob také sníží riziko kolize v bezprostřední blízkosti bariér.
 • Masivní rozšíření tabletů, chytrých telefonů, hodinek a brýlí umožňuje hendikepovaným orientovat se přímo v ulicích města podle mobilních aplikací s mapami.

 

 

 

 

 

 • Z pohledu osob s omezením schopnosti pohybu a orientace.
 • Rozsah mapování je dán účelem využití (viz níže) a dohodou s představiteli měst.
 • Mapování provádějí školení kartografové a spolupracující hendikepovaní za pomoci GPS, el. měřících přístrojů a fotoaparátů s GPS čipem.
 • Samotné mapování probíhá podle osvědčených metodik rekognoskací.

 

 

 

 

 

 

GENEREL BEZBARIÉROVOSTI je dokumentace o přístupnosti objektů a pozemních komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO).

 • Prvním krokem je stanovení všech staveb, které budou zahrnuty do mapování a GENERELU BEZBARIÉROVOSTI. Výčet staveb bude dohodnut se zastupiteli města.
 • Druhým krokem je určení hlavních a vedlejších tras spojujících významné stavby a lokality města. Představitelům města předložíme návrh průběhu vedení tras a po jejich připomínkách vznikne finální verze.
 • Následuje samotné mapování stanovených tras a staveb. Při mapování jsou posuzovány nejrůznější parametry, které vycházejí ze dvou klíčových dokumentů k mapování:

A) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj, účinnost od 18.11. 2009)

B) Metodika mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu

(Pražská organizace vozíčkářů, o.s.)

 • Finální záznamy mapování jsou dále zpracovány do přehledné dokumentace GENERELU BEZBARIÉRVOSTI.
 • S ohledem na praktickou zkušenost s užíváním objektů a pozemních komunikací je součástí dokumentace také posouzení bezbariérovosti města ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků.

 

 

 

 

 

 

 

A. TEXTOVÁ ČÁST

1. Charakteristika řešeného území
2. Metodika zpracování GENERELU BEZBARIÉROVOSTI
3. Pozemní komunikace a veřejná prostranství
3.1. Hlavní trasy (nejvíce frekventované)
3.1.1. Přechody
3.1.2. Pohledy
3.1.3. Zastávky hromadné dopravy
3.2. Vedlejší trasy
3.2.1. Přechody
3.2.2. Pohledy
3.2.3. Zastávky hromadné dopravy
4. Přístup do staveb a jejich užívání
4.1. Stavby občanského vybavení
4.2. Stavby pro výkon práce
4.3. Bytové domy, upravitelné byty a byty zvláštního určení
5. Audit bezbariérovosti
5.1. Celkové hodnocení hlavních aspektů podmínek k pohybu OOSPO
5.2. Analýza stavu bariér
5.3. Návrh bezbariérových tras a bezbariérových projektů
5.4. Vyjádření Ligy vozíčkářů

 

B. MAPOVÁ ČÁST

6. Hlavní výkres v měřítku 1:5 000 (velikost 100 x 90 cm; kromě tištěného výstupu předáván také ve formátu PDF)
7. Podrobné výkresy v měřítku 1:1 000
7.1. Klad výkresů
7.2. Jednotlivé výkresy v měřítku 1:1 000 (velikost A4; kromě tištěného výstupu předávány také ve formátu PDF)
8. Výkresy navrhovaných bezbariérových tras (velikosti a měřítka dle délky tras; kromě tištěného výstupu předávány také ve formátu PDF)

 

C. FOTODOKUMENTACE

9. Fotodokumentace
9.1. Základní informace k pořízené fotodokumentaci
9.2. Seznam fotografií (v tištěné podobě jsou fotografie součástí textové části generelu v počtu jedné fotografie ke každému mapovanému objektu/pohledu; ostatní fotografie jsou předávány pouze ve formátu JPG – číslování souborů koresponduje se seznamem fotografií a jejich popisem)

 

 

 

 

 

 

Datová základna:

Naše datová základna obsahuje veškeré mapové vrstvy potřebné ke generování běžných map. Pro přípravu map bezbariérovosti využíváme podrobná data na úrovni plánu města, která doplňujeme o značení (bez)bariérovosti. Značení zpracováváme z výsledků mapování města podle vlastní metodiky.

Ta vychází z Metodiky mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu, vydané Pražskou organizací vozíčkářů, avšak je doplněna o některé další důležité hodnotící prvky.

 

Uživatelům je zpřístupněno trojí využití map:

 • Mapový prohlížeč implementovaný přímo do internetových stránek města. Jde o takzvanou embedovanou (vnořenou) verzi prohlížeče. K jejímu vytvoření postačuje jen vkopírovat námi poslaný kód do vhodného místa kódu stránek. Uživatel má možnost prohlížet si bezbariérové mapy přímo na www stránkách města nebo si zvětšit mapový prohlížeč na celou obrazovku.
 • Mapová aplikace pro mobilní zařízení (Android). Na internetové stránky města (a nejen tam) je umístěn odkaz ke stažení aplikace včetně bezbariérových map. Uživatel má možnost nechat se v mapách lokalizovat a přímo v terénu se podle map orientovat i bez připojení k internetu.
 • Tištěné mapy - součástí nabídky je také dodání tištěných map na klíč. Ty je možné rozdávat na požádání v informačním centru, na kulturně-společenských akcích nebo při jiných příležitostech. Tištěné mapy nabízíme ve formě skládaných map nebo tzv. trhacích map (formát A3 slepený na jedné straně do bloků po 100 kusech).

 

 

 

 

 

 

 • GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS - rok 2011
 • záměr bezbariérové trasy č.1/2 - rok 2006/2011
 • doporučený k financování Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve 2.kole na rok 2007/2012 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

 

  

 

 GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS - rok 2011

 • záměr bezbariérové trasy č.1 - rok 2011
 • doporučený k financování Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve 2.kole na rok 2012 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

 

 

 

 

 • GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS - pro oblast PODMOKLY rok 2012
 • záměr bezbariérové trasy č.1 - rok 2012
 • doporučený k financování Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve 2.kole na rok 2013 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

 

 

GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS - rok 2012

 • záměr bezbariérové trasy č.1 - rok 2012
 • doporučený k financování Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve 2.kole na rok 2013 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

 

 

 


aktualizováno 22.04.2016 09:32 | DPA s.r.o.

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy