Pasport komunikací a dopravního značení

 

 • Vedení evidence o místních komunikacích nařizuje Zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.), prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. pak definuje minimální rozsah této evidence.
 • Detailně zpracovaný pasport komunikací ve formě geografického informačního systému (GIS) je významným pomocníkem ve správě místních komunikací – ke každému úseku a ke každé ploše ve výkresu evidujete veškeré potřebné informace, které můžete dále editovat. Navíc je možné nad daty provádět analýzy a výpočtové funkce ve speciálních modulech, které jsou pro pasporty určeny.
 • Pasport komunikací je jednou z příloh žádosti o dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (dotační titul Podpora obnovy místních komunikací).

 

  

 

 

 • Prvním krokem je vyjasnění rozsahu pasportu jak z hlediska území (většinou celá obec/město, nebo vybraná katastrální území), tak z hlediska množství zpracovaných informací. Rozsah je stanoven na základě jednání se zástupci obce.
 • Druhým krokem je samotné mapování a sběr informací na stanoveném území obce. K tomuto účelu jsou využívány moderní technologie (geodetické GPS, laserové dálkoměry, fotoaparáty s GPS, širokoúhlé videokamery) a také klasické pomůcky jako svinovací metry a kolečka pro měření vzdálenosti.
 • Následuje zpracování v terénu zjištěných dat – v GIS jsou vykresleny všechny liniové úseky komunikací a plošně znázorněny povrchy místních komunikací, mostů a parkovacích ploch. Ke grafickým prvkům jsou dále do databáze zaznamenány všechny potřebné informace.
 • Po kompletaci a kontrole grafických dat a tabulkových záznamů je připravena datová sada, která umožňuje implementaci do modulu „Pasport komunikací“, což je on-line aplikace pro detailní správu pasportu. Soubory z datové sady je také možné importovat a dále spravovat ve standardních GIS – např. ESRI, MapInfo.
 • Kromě výše uvedeného, prakticky využitelného, výstupu je pasport komunikací předáván rovněž ve formátu PDF a ve dvou paré tištěné dokumentace. Součástí tištěného výstupu jsou i přehledné velkoformátové (plotrové) tisky.

 

 

 1. Průvodní zpráva

 • Popis dokumentace
 • Charakteristika mapovaných komunikací
 • Způsob zpracování dokumentace, popis struktury

 

2. Specifikace k zpracování pasportu (standard T-MAPY spol. s r.o.)

 

3. Tabulková část

 • Povrchy a úseky komunikací
 • Mostní objekt
 • Ostatní prvky komunikací

 

4. Výkresová část

 • Povrchy komunikací
 • Úseky komunikací, mostní objekty a ostatní prvky
 • (data ve formátech DBF, SHP, XLS – na DVD)

 

5. Fotodokumentace (formát JPG – na DVD)

 

 

 

 

 • Dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“ vypisuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, který je zaměřen na naplňování cílů „Programu obnovy venkova“ schválených usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č. 730.
 • Dotací jsou podporovány opravy nebo rekonstrukce místní komunikace (dále jen MK), a to i na mostě; dále opěrných zdí, příkopů, odvodňovacích zařízení, propustků, apod. pokud jsou součástí dané MK a také obnova parkovišť či veřejných prostranství, mají-li charakter MK.
 • Dotace je poskytována na jednu MK obce (podle evidence v pasportu komunikací), výjimečně může být poskytnuta na více navazujících komunikací se stejným nebo obdobným povrchem (musí být zdůvodněno, upřednostňovány jsou nicméně záměry obcí na obnovu jedné MK).
 • Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel (k 1.1.2018), se zpracovaným a schváleným strategickým rozvojovým dokumentem (např. „Program rozvoje obce“).
 • Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Dolní limit dotace na jednu akci je 200 000,- Kč, horní limit 1 000 000,- Kč.

 

Dotace není poskytována na:

 • Výstavbu nových místních komunikací.
 • Opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků.
 • Inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

 

 

 • Každé dva roky je stanoven akční plán SRR.
 • Ze strategie vycházejí regionálně zaměřené rozvojové programy a jedním z nich je Podpora obnovy a rozvoje venkova.
 • Tento program zahrnuje každoročně několik vypsaných dotačních titulů. Náš projekt cílí na titul „Podpora obnovy místních komunikací“.


Termíny (předpokládané):

Vypsání výzvy: první polovina října
Podání žádostí: do 15. ledna 2019
Vyhodnocení: konec března 2019

 

 

 

Žádost o dotaci musí obsahovat tyto náležitosti:

 

1. Žádost o dotaci vyplňuje žadatel na portálu Ministerstva pro místní rozvoj
(http://www3.mmr.cz/zad), vytisknutou a podepsanou ji také posílá na podatelnu MMR s následujícími přílohami:

 • výpis z katastru nemovitostí (místní komunikaci vyznačit ve výpisu i v katastrální mapě)
 • výpis z pasportu komunikací (místní komunikaci označit ve výkresové/mapové části i v textové/tabulkové části)
 • předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek
 • podrobná barevná fotodokumentace dané místní komunikace; vyžaduje se snímek s vyznačením začátku komunikace (vyznačit přímo na komunikaci) a dále snímky v jednom směru na každých 25 m délky (vyznačit přímo na komunikaci) - fotodokumentace je vyžadována v tištěné podobě (2 fotografie na stranu formátu A4)
 • projektová dokumentace: průvodní a souhrnná technická zpráva (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona; podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)
 • - nevyžaduje-li charakter stavby dle zákona projektovou dokumentaci, dokládá se technologický postup reali- zace akce
 • dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat: stavební povolení nebo žádost o něj (nebo alternativně: veřejnoprávní smlouvu nebo písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení (nebo prohlášení, že jej stavební úřad ve lhůtě nezaslal) nebo certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona))

 

2. Doklady které je nutné předložit po obdržení Registrace akce

 • prohlášení účastníka podprogramu (žadatel vyplní formulář, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
 • Smlouva o dílo uzavřená na realizace akce mezi obcí a dodavatelem včetně příloh a rozpočtu (podepsanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) nebo potvrzená objednávka - v podobě originálu nebo ověřené kopie.

 

 

 

 

 

Vhodným doplňkem k pasportu komunikací je logicky pasport dopravního značení, který zpracováváme rovněž dle podrobné struktury - kompatibilní např. s datovým modulem od firmy T-Mapy. Základem je databázová struktura indexovaných tabulkových záznamů, lokalizovaných nad katastrální mapou.
 

 

 

 

 • Napište si o předběžnou cenovou nabídku— rádi Vám zašleme nezávaznou kalkulaci a termíny zhotovení. Zároveň Vám sdělíme pravděpodobnost úspěšnosti získání dotace a procento spoluúčasti při kombinaci s Krajskými projekty.
 • Domluvte si s námi schůzku — navštívíme Vás a vysvětlíme přínosy projektu pro obec, způsob získání a čerpání dotace.
   

 

 

 

 

 


aktualizováno 20.02. 14:12

Veřejné portály s naší mapou:

www.mapa.sk

www.zlatestranky.cz

www.zlatestranky.sk

Rychlé odkazy:

gisweb.cz  - geoportál pro obce

mapový server, digitální mapy

plány měst, turistické mapy

wms, webová služba, poi

letecké mapy, čísla popisná

Tematické portály:

Cykloturistika

Běžkařské trasy